بیمار کار خود را در آسانسور و درب ورودی یک دفتر اداری آغاز خواهد کرد. طراحی محیط به شکلی است که کمترین دسترسی به محیط بیرون وجود داشته باشد. راهروها با جلو رفتن در محیط باریک می‌شوند. در میانه راهرو دسترسی به اتاق‌های مختلف مثل انباری و سرویس بهداشتی نیز وجود خواهد داشت. در انتهای راهرو اتاقی پویا طراحی شده که دیوارهای‌ آن بر اساس نیاز درمانگر حرکت می‌کنند. حرکت دیوار و بسته شدن محیط می‌تواند حس تگناهراسی را تحریک کند.