محیط این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که بیمار واقعا احساس می‌کند در محیط شهرک با ساختمان‌های مرتفع قرار گرفته است. بیمار در طبقات پایین یک ساختمان کار خود را شروع می‌کند. درمانگر با استفاده از آسانسور بیمار را به طبقات مختلف ساختمان هدایت خواهد کرد. امکان پیاده شدن در طبقات خاصی از این ساختمان تعبیه  شده و بیمار می‌تواند محیط شهرک را از ارتفاع های گوناگون مشاهده کند. دسترسی به پشت‌بام ساختمان نیز امکان پذیر است. بیمار می‌تواند در سطح پشت بام قدم زده و حتی روی تخته چوبی که در لبه آن قرار دارد حرکت کند.