تگناهراسی - دستگاه MRI

بیمار ابتدا در محیط بیمارستان قرار گرفته و سپس با استفاده از راهنمایی پزشک به سمت اتاق MRI هدایت می‌شود. برای رسیدن به اتاق MRI بیمار از راهروهایی که باریک و کوچکتر می‌شوند، عبور خواهد کرد. دستگاه MRI به شکلی شبیه‌سازی شده تا بیمار بتواند حداکثر حس حضور را در این محیط به شکلی واقع گرایانه تجربه کند. انواع صداهای دستگاه MRI در اختیار درمانگر قرار دارند و  به واقع گرایی محیط کمک شایانی می‌کنند.